Bills

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
35799_19-10_LabourCV01.pdf35799_19-10_LabourCV01
bceaamendmentbill.pdfbceaamendmentbill
bceabill_nov2017.pdfbceabill_nov2017
bceamemorandum.pdfbceamemorandum
eeabill14aug2012.pdfeeabill14aug2012
Employment Service Bill and Memo09122010.docEmployment Service Bill and Memo09122010
lraamendmentbill2013.pdflraamendmentbill2013
lrabill_nov2017.pdflrabill_nov2017
LRAF09122010.docLRAF09122010
memoofobjectslra.pdfmemoofobjectslra
nmwbill_nov2017.pdfnmwbill_nov2017
nmwbillextension_10jan18.pdfnmwbillextension_10jan18
noticesforcomments_engzulu_2017.pdfnoticesforcomments_engzulu_2017
OHS Amendment Bill for public comments.pdfOHS Amendment Bill for public comments
Revised BCEA Bill (4)09122010.docRevised BCEA Bill (4)09122010
Revised EE Bill (2)09122010.docRevised EE Bill (2)09122010
uifamendmentbill2013.pdfuifamendmentbill2013